Archive of Issues
Authors having problems with submissions please notify editor: editor@hvt-journal.com
Upcoming discussions, debates

On sweet undeniable feeling of power of international intellectual feudalism, bias, discrimination, censoring and theft

 

Diet of schoolchildren as a risk factor of nutritional disorders

DOI: 10.24969/hvt.2017.40

 

ОКУУЧУДАРДЫН ТАМАКТАНУУСУ АЛИМЕНТАРНЫК ООРУУЛАРГА ЧАЛДЫГУУ ФАКТОРУ КАТАРЫ

 Кочкорова Ф.А., Эсенаманова М.К., Цивинская Т.А.

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик  медицина академиясы

Гигиеналык дисциплиналар кафедрасы

Корутунду

Бул макалада туура эмес тамактануунун көйгөйлөрүнө арналган адабияттык баяндама жана ошондой эле туура жана тең катыштагы тамактануунун мектеп жашындагы балдар жана өспүрүмдөрдүн саламаттыгын сактоодо жана ден соолугун чыңдоодогу мааниси боюнча маалыматтар берилген. Туура тамактануунун жана мектепте тамактандырууну уюштуруу боюнча билим берүү мекемелеринде усулдарына билим жыйынтыктынын пикири берилген.

Ачкыч сөздөр: Ден соолук, туура жана тең катыштагы тамактануу, алиментардык оорулар, балдар жана өспүрүмдөр, белоктор, майлар, углеводдор, витаминдер, энергия сарптоо, минералдык заттар.